bg en el ro ru de fr nl es it tr sr da
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Festa Winter Palace

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(4-13.9 Jahre alt)
+ infants (0-3.9 Jahre alt):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Festa Winter Palace - Zimmer und Unterbringung

Einzigartig in Stil und Möbel, kombiniert das Hotel Urlaub in den Bergen mit erstklassigem Service und exquisite Luxus. Das Hotel bietet 24 Doppelzimmer, 19 Deluxe Zimmer, 11 Junior Suiten und 12 luxuriöse Suiten. Das Hotel ist mit Zentralheizung ausgestattet, die Bäder sind groß und komfortabel mit Badewanne oder Dusche. Die Balkons der Zimmer zeigen eine atemberaubende Aussicht auf die Pisten.

Zimmer und Unterbringung in Festa Winter Palace - Borovets

single room

Festa Winter Palace - DBL room (SGL use) Festa Winter Palace - DBL room (SGL use)

maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Double room (sgl use)
99 € - Standardpreis
buchen Sie

Double room deluxe

Festa Winter Palace - DBL room Deluxe Festa Winter Palace - DBL room Deluxe Festa Winter Palace - DBL room Deluxe
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 2 adults.

Âne ÷ éè NoAE NA ëóêñîçíî îáçàâåäåíè ñ êðàëñêè øèðîêè ëåãëà, ìåáåëè â ðåíåñàíñîâ ñòèë, çàâåñè â çëàòèñòî è ñèíüî, ñúçäàâàùè óñåùàíå çà ïðåñòèæ è Otho. Âne ÷ éè NoAE Na-N òåðàñè, êîèòî ðàçêðèâàò ïðèêàçíè ïëàíèíñêè ïåéçàæè. Áàíèòå Na ein ñúâðåìåíåí ñòèë è ïðåäëàãàò õèäðîìàñàæíè AAÏÊ è äóøêàáèíè.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Double room deluxe
132 € - Standardpreis
buchen Sie

Junior Suite

Festa Winter Palace - Junior suite Festa Winter Palace - Junior suite
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Àïàðòàìåíòèòå NA ñúñòîÿò îò ñïàëíÿ è äíåâíà îòäåëåíè ñ ïîðòàë. Ñïàëíèòå è äíåâíèòå NA îáîðóäâàíè ñ LCD òåëåâèçîð çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî íà ãîñòèòå.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja, upon request from reception; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Junior Suite
157 € - Standardpreis
buchen Sie

Suite

Festa Winter Palace - Suite Festa Winter Palace - Suite Festa Winter Palace - Suite Festa Winter Palace - Suite
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Àïàðòàìåíòèòå NA ñúñòîÿò îò ñïàëíÿ è äíåâíà îòäåëåíè ñ ïîðòàë. Ñïàëíèòå è äíåâíèòå NA îáîðóäâàíè ñ LCD òåëåâèçîð çà ìàêñèìàëíî óäîáñòâî íà ãîñòèòå.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: ; Rooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Extra bed(s): ; Klimaanlage: nein; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: nein; Badmantel: nein; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Suite
171 € - Standardpreis
buchen Sie